Мисия, визия, цел на детската градина

Мисията на ДГ с.Крушари - да създава, в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете. С мисията на ДГ с.Крушари полагаме основите на непрекъснатото образование и възпитание на децата, като осигуряваме:

• Овладяване на ДОС за предучилищна възраст и стандартите на ЕС.
• Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.
• Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби.
• Духовно, физическо и социално израстване и развитие.
• Учене за знания и компетенции.
• Учене за оцеляване в ситуации на промени.
• Учене, насочено към придобиване на социални умения.