План за квалификационната дейност на ДГ Крушари с изнесени групи в с. Телериг, с. Лозенец и с. Коритен за учебната 2019-2020

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА С.КРУШАРИ,

ОБЩИНА КРУШАРИ

9410, с. Крушари, община Крушари, област Добрич, ул.“Христо Смирненски “ №15

Тел. 05771/22-66, Email:  dgkrushari­_f16@mail.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, УВАЖАЕМИ ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА   С.КРУШАРИ С ИЗНЕСЕНИ ГРЕПИ В С. КОРИТЕН, С. ТЕЛЕРИГ И С. ЛОЗЕНЕЦ,

от месец януари 2018г. стартира информационна кампания под надслов: „Детската градина : успех сега-успех утре“ с цел популяризиране  вътрешното оценяване в детската градина като инструмент за непрекъснато подобряване  качеството на предоставяното образование и утвърждаване на добър отличителен имидж.

Това желаят и учителите и родителите за своите деца!

Според изискванията на Държавния образователен стандарт за управление на качеството в образованието и Наредба №16 от 2016 г. е назначена работна група от директор на детската градина, чиято основна дейност е да проведе процеса на самооценяването за периода 2016/2018г. и предложи мерки за управление на качеството.

За да се реализира тази дейност е необходимо  да се информират родителите, учители и помощен персонал за същността на самооценяването.

Като  участници в процеса на самооценяването и управление на качеството в образованието  ще бъдете запознати на структурирани тематични срещи с критериите, процедурите и личното участие на всеки.

Вие, родители ще получите отговор на следните въпроси:

Къде са нашите деца?

С какво тази детска градина е по- добра?

С какво бихме искали тя да е още по- добра?

Какво искаме да постигнем заедно в името на детето?

Как ще го постигнем?

Кога ще го постигнем?

Вие,учители ще получите отговор на следните въпроси:

Къде сме ние?

В какво сме по- добри?

В какво бихме искали да сме по- добри?

Какво искаме да постигнем?Как ще го постигнем?

Кога ще го постигнем?Кой ще го постигне?

Директор на детска градина и работна група по самооценяване и управление на качеството за  периода 2016/2018 г.