ДГ с. Крушари, изнесена група с. Лозенец - открита през 1969 г. месец декември. В нея се обучават две групи с 36 деца. Сградата е реновирана и модернизирана

Създадени са много добри условия за работа в детската градина. ИЗНЕСНА ГРУПА С. ЛОЗЕНЕЦ

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА СА ЗАПИСАНИ 16 ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 ГОДИШНИ С УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА: СТАРШИ УЧИТЕЛИ ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА И ИВАНКА БАЛЧЕВА

И 18 ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5 ГОДИШНИ

УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА: ИСКРА РУСЕВА
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ: ДОМАКИН- СЕВИЕ КАДИР
ГОТВАЧ- МАРИЙКА АНГЕЛОВА
ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ- СЕМИХА АСАН
ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ-АНКА ХАРАЛАМБИЕВА
ОГНЯР – ИВЕЛИН ИВАНОВ