ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

ГРУПИ С. КРУШАРИ

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА СА ЗАПИСАНИ 30 ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 ГОДИШНИ С УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА: СТАРШИ УЧИТЕЛ МИНКА ЙОРДАНОВА И УЧИТЕЛ- СЕЗЕН САЛИЕВА

И 28 ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5 ГОДИШНИ

УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА: МИГЛЕНА МИХАЛЕВА И ДЕНИЦА ДИМИТРОВА

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ: ДОМАКИН- ИВЕЛИНА ДЕНЧЕВА

ГОТВАЧ- ДИМКА ПАСКАЛЕВА

ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ- РАДОСТИНА МЛАДЕНОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ-ИВАНКА ПЕТКОВА И ПЕТРАНКА КИРОВА

ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ ПО ПРОГРАМА ЗА БЕЗРАБОТНИ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, КАТО Е НАЕТО БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ ЗА СРОК ОТ 6 М. ЗА ПОМОЩНИК КУХНЯ.

ПРЕЗ 2017Г. Е ПРЕДСТАВЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ РУО –ГР.ДОБРИЧ В МОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦАТА НЕВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

ВСЯКА ГОДИНА СЕ ИЗГОТВЯ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО ГРУПИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ УРЕДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗФПВ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, КАКТО И ДФПВ В ЗАВЕДЕНИЕТО.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е СРЕДИЩНА И СЕ ИЗВОЗВАТ ДЕЦА ОТ 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ, В КОИТО НЯМА ДЕТСК ИГРАДИНИ И ИЗНЕСЕНИ ГРУПИ. ПОЛЗВА СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН И УЧЕНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ.ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. СЕ ИЗВОЗВАТ 33 ДЕЦА.

В ДГ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕТО В НА ДЕЦАТА 5-6 Г., КАКТО И ПРОДУКТИ ПО СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД „ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“.

С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.КРУШАРИ, ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 5-6 ГОДИШНИ СЕ ХРАНЯТ БЕЗПЛАТНО И СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСА.

ОБЛЕКЧЕНИЯ ПОЛЗВАТ И СЕМЕЙСТВАТА, ОТ КОИТО И ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА ПОСЕЩАВАТ ДГ, КАКТО И ДЕЦА НА САМОТНИ РОДИТЕЛИ, ДЕЦА- СИРАЦИ.