През лятото на 2016 година, с решение 7 /66 от ,3.08.2016 г на Общински съвет

с. Крушари, детската градина е преструктурирана – детските градини в селата

Телериг, Лозенец и Коритен се преобразуват в изнесени групи на ДГ с. Крушари.